Stichting Ommeriek

MR & OR

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. De wet Medezeggenschap onderwijs ligt op school ter inzage. De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden van de school. Er zijn 4 MR-leden: 2 ouders en 2 personeelsleden. De directeur vertegenwoordigt het bestuur en is adviserend lid bij de MR vergaderingen. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. Het reglement geeft aan wanneer de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft.

Zie medezeggenschapsreglement in de bijlage voor meer informatie. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar; deze vergaderingen zijn openbaar. Volgens het reglement worden bepaalde punten achter gesloten deuren behandeld. Data worden in de nieuwsbrief genoemd.

Samenstelling M.R.:

Voorzitter:                  

Tim Albeda         (personeelsgeleding)

Secretaris:                 

Eveline van Nimwegen (oudergeleding)

Leden:                       

Gea Merema      (personeelsgeleding)

Silvia Rijders-Domijn (oudergeleding)

Mirjam Speek (oudergeleding)

 

DE OUDERRAAD (OR)

De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals bijv. Sinterklaas, Kerst en Pasen. Door middel van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen zij samen met het team deze activiteiten organiseren.        

De OR bestaat uit minimaal zes leden, te weten ouders of verzorgers. Een afgevaardigde van het personeel woont de vergaderingen bij. Onze ouderraad vergadert ongeveer een keer in de zes weken en minimaal één keer per jaar tezamen met de M.R. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en worden in de nieuwsbrief vermeld. Op school ligt een reglement van de ouderraad ter inzage.

Samenstelling O.R.:

Voorzitter:

Getty Wiltjer     

Penningmeester:

Marloes Lenting      

Secretaris:

Sees Toet       

Leden:

Tessa Auwema - Hofstee, Wendy van Kammen, Tamira Winter, Annalies Hooghuis, Susanne Wildeboer